Szakmai önéletrajz

kooperatív tanulás, tanulásszervezés, proszociális képesség, kölcsönös bizalom

Orbánné Zs. Anci

Dr. Orbán Józsefné

Szakmai önéletrajz

A tanítói és tanári munkámban mindig a minőségre törekedtem és ennek érdekében szakmai tudásomat folyamatosan fejlesztettem. Nagy gondot fordítottam az önképzésemre, a tanítványaim fejlődését elősegítő, a hatékonyságot növelő módszerek elsajátítására. Ennek érdekében a tanítói, tanári és az egyetemi diplomák megszerzése mellett számtalan helyi és országos tanfolyamon vettem részt. Így kerültem kapcsolatba 1991- ben a kooperatív tanulással, pontosabban a Humanisztikus Kooperatív Tanulással (HKT) modelljével.

Benda József vezette három éves képzésben való részvétel nagy változást eredményezett a pedagógiai munkámban, egy „másként nevelés” körvonalait világította meg számomra. A megszokottól eltérő szemléletében is más fajta tanulásszervezési formát, módszereket kezdtem el alkalmazni tanóráimon.

A három éves képzés után a szaktanácsadói fokozatot is megszereztem, amely feljogosított arra, hogy pedagógusokat készítsek fel az együttműködő tanulás megszervezésére és segítsem a HKT alkotó csapat munkáját. Részt vettem a HKT tantervének és a projektjeinek a kidolgozásában, és a Kapcsolat nevű folyóiratban publikáltam. Tanfolyamok szervezésével segítettem a program elterjedését Baranya megyében. Iskolám, az akkori nevén Janus Pannonius Tudományegyetem 2. Sz. Gyakorló Iskolája lett a bázisa ennek az alkotó fejlesztő munkának. A képzés segítésére írtam meg 1995-ben a Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés tanfolyami segédanyagot,amely az akkori pécsi Baranya megyei Pedagógiai Intézet gondozásában jelent meg.

1996-1999-ig voltam a HKT program Baranya megyei szintű szervezője és a továbbképzések vezetője. Több mint száz pedagógus végezte el Baranya megyében a HKT tanfolyamot és ismerte meg a csoportmunkára épülő együttműködő tanulás módszereit. Ezt a munkát elnyert pályázatok segítették. A tanfolyamot végzett tanítók és tanárok részvételével létrehoztam az Alkotó Pedagógusok csoportját, majd Dr. Vastagh Zoltán és Dr. Ballér Endre által működtetett Tanárképzők Szövetsége keretében a Kooperatív Pedagógia Szakosztályt, amelynek vezetője voltam. Célom volt, hogy az országban összefogjam, és együttműködésre késztessem azokat a tanítókat, tanárokat, akik szívesen alkalmazzák a korszerű kooperatív módszereket. A közös munka eredményeként készültek a Foglalkozás tervezetek gyűjteményei.

A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása és a képzések szervezése arra motivált, hogy különös figyelmet fordítsak a kooperatív tanulással foglalkozó szakirodalom tanulmányozására. Kerestem azokat az elméleti alapelveket, amelyekre épül a kooperatív tanulás filozófiája, pszichológiája, pedagógiája, szocializációs alapjai és megfigyeléseimet kapcsolatba hoztam a gyakorlati munkámmal. Így közeledett egymáshoz az elmélet és gyakorlat, egyre tudatosabbá téve a mindennapi nevelői tevékenységemet.

A témában publikációs anyagaim jelentek meg különböző folyóiratokban, kiadványokban.

A pedagógusi pályám során a tanítás mellett több évig szakértői és szaktanácsadói feladatokat láttam el Baranya megyében az akkori Baranya megyei Pedagógiai Intézet, valamint az Apáczai Kiadó felkérésére, amely kapcsán bemutató órákat tartottam és elemeztem. Előadások vállalásával segítettem a kooperatív tanulás módszereinek megismertetését, terjesztését gyakorló pedagógusoknak, főiskolai és egyetemi tanároknak, hallgatóknak, valamint felkérésre különböző konferenciákon.

Alapító tagként negyven évig a Pécsi Tudományegyetem gyakorlóiskolájában, a jelenlegi nevén Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában dolgoztam tanítóként és tanárként. Tanítóként számtalan gyermek írás és olvasás tudását alapoztam meg, majd a főiskola és az egyetem elvégzése után tanítottam rajzot, honismeretet, etikát a felső tagozatban. Óraadóként az egyetem Bölcsésztudományi Karának Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszékén a Személyiség és képességfejlesztő tantárgy keretében a „Kooperatív tanulás, tanulásszervezés” nevű kurzust vezettem hat évig. Ennek hatására és a képzés segítésére született meg a Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás című könyvem, amelyben az összegyűjtött sok éves tapasztalataimat, valamint hallgatóimnak a kooperatív módszerek alkalmazásával kapcsolatos kreatív ötleteit gyűjtöttem össze.

Mivel a mai oktatásban és a tanulók nevelésében egyre inkább nélkülözhetetlenek a kooperatív módszerek, ezért örömömre szolgált, hogy nagy volt az érdeklődés iránta.

Végzettség, képzések

1968. Kaposvári Tanítóképző Intézet
1983. Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, rajz tanári diploma
2001. Pécsi Tudományegyetem pedagógia szak, egyetemi diploma Szakdolgozat témája: Egy kooperatív pedagógia (HKT) elméleti alapjai és a jelenlegi tapasztalatok 2001. Iskolaelemzés és iskolafejlesztés Pécsi Tudományegyetem Egyéb képzésekben való részvétel:
1985. Korszerű matematika
1987. Beszédtechnika retorika
1992. Intenzív továbbképzés /tanítói diplomamegújító/ 1993 Gordon tanfolyam
1992-1996. Humanisztikus Kooperatív Tanulás /HKT/ posztgraduális  képzés   I., II., III.
1996. HKT Szaktanácsadói fokozat megszerzése
1993. Heurisztikus programozású olvasás-írás írástanítás
1994. Személyiségfejlesztő játékok
1997. Egyetemi felsőfokú szakértői tanfolyam

Megjelent könyvek, segédanyagok:

1995. Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés (Tanfolyami segédanyag) BMPI Pécs
1998. Kiscsoportos tanulásszervezés, HKT Alkotó Pedagógiai Műhely, Pécs
1999. Kooperatív tanulás a nevelési folyamatban (Tanfolyami segédanyag) Tanárképzők Szövetsége Kooperatív Pedagógiai Szakosztály, Pécs
1999. Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés Foglalkozástervezetek gyűjteménye II., JPTE 2. sz. Gyakorló Iskola
2009. Kooperatív tanulás: szervezés és alkalmazás, Orbán és Orbán Bt.

 Szakfolyóiratokban megjelent publikációk:

 • Személyiségfejlesztés az 1. osztályos rajzórákon, A Tanító 1983. 6-7. szám
 • Színek az első osztályos rajzórán, A Tanító 1984. 1. szám
 • Képességfejlesztés a rajzórai esztétikai nevelés, Tanító 1984. 6-7. szám
 • Színek a 2. osztályos rajzórákon, A Tanító 1986. 6-7. szám
 • Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórán Módszertani Közlemények XXV. évf. 4.sz.
 • Húsvéti hagyományok, Csengőszó 1994. II. évf. 2.sz. Az alsó tagozatos vizuális nevelésről, Csengőszó
 • Olvasási készség fejlesztése kooperatív (kiscsoportos) tanulásszervezéssel. Csengőszó 1994. II. évf. 15.sz.
 • Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. Budapesti Nevelő 1995. 2.sz.
 • Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. Módszertani Közlemények 1995.3.sz.
 • Szövegfeldolgozás kooperatív kiscsoportos tanulásszervezéssel. Csengőszó 1995. III. évf.3.sz.
 • Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. Budapesti Nevelő 1995. III. évf. 5.sz.
 • Egy pécsi pedagógus tevékenysége a HKT útján, Kapcsolat III. 2. sz. 1995.
 • Fogalmazás gyakorlása kooperativitáson alapuló tanulásszervezéssel. Csengőszó 1996. IV. évf. 4.sz.
 • Az együttműködésben rejlő fejlesztési lehetőségek. In: Kooperatív pedagógiai stratégiák  az iskolában III.. Szerk.: Vastagh Zoltán Pécs: JPTE TI Pedagógia Tanszék, 1999
 • Tanítók és tanárok felkészítése a kooperatív tanulásra, tanulásszervezésre, Pedagógusképzés 2000/ 1-2. 100-110. p.
 • Az együttműködésre alapozott tanulás és nevelés jelentősége, In: Beszélgetések
 • . In honorem Vastagh Zoltán. Szerk.: Melegh Csilla Pécs, 2000. Ismételten az együttműködő tanulásról. PTE Gyakorló Iskola Évkönyv 2000. 9-13. p.
 • Egy alternatív pedagógia (HKT) működése . PTE 2. sz. Gyakorló Iskola Évkönyv 2001
 • A kooperatív tanulás szerepe a proszocialitásra nevelésben In. Professziók – etikák – relációk. A szaketikák és a tudás a mai társadalomban 2007. Szerk.: Bertók Rózsa, Barcsi Tamás, Bécsi Zsófia, Lénárt Imre ETHOSZ könyvkiadó Pécs.

Előadások:

 • 1984. Baja Országos pedagógiai konferencián Téma: Korszerű módszerek a rajztanításban.
 • 1994. Baranya megyei Pedagógiai Intézet: Humanisztikus kooperatív tanulás
 • 1999. Zalaegerszeg „Innovációk Magyarországon” konferencia Téma: A kooperatív pedagógia jelentősége napjainkban.
 • 1999. Tanárképzők Szövetsége konferencia Téma: Tanítók és tanárok felkészítése a kooperatív tanulásra
 • 2000. „In honorem Vastagh Zoltán” konferencia Téma: Az együttműködésre alapozott tanulás és nevelés jelentősége
 • 2006. Apáczai Kiadó konferenciája 2006. Szob. Téma: Humanisztikus kooperatív tanulás
 • 2007. Szaketika konferencia Pécs, Tudás-tudomány, tanulás-tanítás Téma: A kooperatív tanulás szerepe a proszocialitásra nevelésben.
 • 2007. Professziók – etikák – relációk I-II. Szaketika konferencia könyvbemutató és konferencia, Pécs, Művészetek Háza Téma: Szociális kompetencia és kooperatív tanulás
 • 2007. Vajszló. Apáczai Kiadó konferenciája. Téma: Kooperatív tanulás szervezés technikái- modellek a magyar tanításban.
 • 2009. Bizalom – IV. Szaketikák Nemzetközi Konferencia Téma: A kooperatív tanulás és a bizalom kapcsolata

Szaktanácsadói tevékenység, mentori feladatok:

 • 1996-2006. Tanfolyamok szervezése és vezetése Baranya megyében: Humanisztikus Kooperatív Tanulás alternatív program
 • 2006. Kistarcsa: Apáczai Kiadó felkérésére tanfolyam szervezése, lebonyolítása
 • 1996. Országos Közoktatási Intézet: NAT Vizuális Kultúra témakör feldolgozása Helyi tantervek kidolgozása  a HKT tantervhez 2.3.4.évf.
 • 2001. Vizuális tankönyvek lektorálása: Apáczai Kiadó 1-8. évf.
 • Tanítóképzős és Tanárképzős hallgatóknak bemutató órák tartása, tanóráik elemzése és Értékelése, az akkori JPTE Tanárképző Intézet felkérésére. Baranyai pedagógusoknak bemutató tartása, tanóráik elemzése, dolgozatok értékelése a Baranya megyei Pedagógiai Intézet és az Apáczai Kiadó felkérésére.

Díjnyertes pályázatok:

 • MTA 1995. I. díj, Téma: A tanulók személyközi kapcsolatainak elemzése és a fejlesztés egy lehetséges útja
 • Soros Alapítványhoz benyújtott díjnyertes pályázatok a kooperatív tanulás témában: 1995., 1996., 1997., 1998.,  1999.

Tudományos-szakmai közéleti tevékenység:

 • Több évig a Tanárképzők Szövetsége Kooperatív Szakosztályának vezetője voltam.

Kitüntetések

 • 2006. Oktatási Minisztérium Aranykatedra Emlékplakett
 • 2006. Oktatási Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem
 • 2000. Pécsi Tudományegyetem Rektori Dicséret
 • 1986. Kiváló Úttörővezetői díj